mobil: +420 724 952 424    mail: info@mincegram.cz


Reklamační řád
Reklamační řád

Adresát (prodávající):
Internetový obchod: www.mincegram.cz
Provozovatel: Mgr. et Mgr. Jan Šenkýř, MBA
Trvale bytem: Pod Jalovým dvorem 784/1, 142 00 Praha 4
IČ: 76500411
DIČ: CZ8208110570
E-mailová adresa: info@mincegram.cz
Telefonní číslo: +420 724 952 424

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.Tento reklamační řád je vystaven prodávajícím (viz výše).
1.2.Tento reklamační řád obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu
uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v souvislosti s kupními
smlouvami uzavřenými mezi zákazníkem a prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde
lze reklamaci uplatnit.

2. PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
2.1.Zákazník může uplatnit reklamaci prostřednictvím emailové adresy
info@mincegram.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním
dokladem.
2.2.Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se objevila vada.
2.3.Prodávající je povinen zákazníkovi vydat potvrzení o tom, kdy zákazník právo
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník
požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
2.4.Prodávající rozhodne o reklamaci co nejrychleji. V některých případech může být
nutné odborné posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na
delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
3.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
3.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
3.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
3.2.2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
3.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.3.Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém
trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo
z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující
prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného
plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
3.4.Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající
je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co
je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
3.5.Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
telefonicky na čísle +420 724 952 424 či elektronickou poštou na adrese
info@mincegram.cz.
3.6.Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně
vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu
do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo
nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1.Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně
spotřebitele.
4.2.Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem,
zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.
4.3.Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2022.

Nový cyklus stříbrných stokorun ČNB

19.03.2024

Česká národní banka vydává první pamětní stříbrnou minci s nominální hodnotou 100 Kč. Jde o start nového...

Bedřich Smetana na stříbrné minci

28.02.2024

ČNB vydala pamětní stříbrnou minci k 200. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany.

Max Švabinský na stříbrné minci

13.09.2023

ČNB připomíná 150 let narození významného českého malíře a grafika Maxe Švabinského. Pamětní stříbrná...

Zlatá mince Kroměříž

01.06.2023

Vyhledávaná série zlatých pamětních mincí ČNB má další přírůstek – do Městských památkových rezervací...

 

ZTAxNDc1