mobil: +420 724 952 424    mail: info@mincegram.cz


Vrácení zboží
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Provozovatel (prodávající): Mgr. et Mgr. Jan Šenkýř, MBA

Trvalé bydliště: Pod Jalovým dvorem 784/1, 142 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 76500411

Telefon: +420 724 952 424

E-mail: info@mincegram.cz

Internetová adresa e-shopu: www.mincegram.cz

 1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
  • Do 14 dnů máte jako spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího pod ni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (kontakty viz výše). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. Pro vracení plateb použijeme Vámi sdělené číslo bankovního účtu, popřípadě stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží.
  • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
  • Další ustanovení (včetně upozornění na výjimky z práva na odstoupení od smlouvy) jsou specifikována v Obchodních podmínkách.

Jan Koller má bankovku

30.03.2023

První fotbalová bankovka od Státní tiskárny cenin.

Stříbrná mince Josef Karel Matocha

26.02.2023

ČNB vydává novou pamětní stříbrnou minci k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy olomouckým arcibiskupem.

 

ZjRhZT